Karjeros ugdymas

Karjeros koordinatorė Indra Tijūnaitienė
Darbo vieta: 11 kab. I aukštas
El. paštas: -

Darbo laikas

Penktadienis 13.50 - 14.35
14.45 - 15.30

 

Apie karjeros ugdymą

2007 m. birželio mėnesį parengta Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos PIT (profesinio informavimo taško) akreditacijos dokumentacija, o 2007 m. lapkričio 13 d. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro direktoriaus įsakymu Nr. R1-246 PIT akredituotas. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos PIT (profesinio informavimo taškas) akredituotas be sąlygų.

Nuo 2013 m. sausio mėn. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija įsitraukė į 2007–-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projektą Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ (projektą vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras) ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

PIT veikla yra integruota į pagal projektą įkurtą Karjeros centrą.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas:

sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Ugdymo karjerai programa padės:

 • pažinti karjerai svarbias charakterio savybes;
 • rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją;
 • priimti tinkamus karjeros sprendimus;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas;
 • įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką;
 • suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.


Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos:

 • Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 • Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.
 • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.


Ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

Virginija Račkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė;
Indra Tijūnaitienė, pilietiškumo pagrindų mokytoja, ugdymo karjerai koordinatorė;
Regina Altukavičienė, bibliotekos vedėja, narė;
Neringa Jokštienė, specialioji pedagogė, narė;
Loreta Dauparienė, socialinė pedagogė;
Jolanta Kužmarskienė, psichologė, narė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30