Metodinė taryba

Darius Jonas Kazlauskas, gimnazijos direktorius.

Vita Mėlenienė, direktoriaus pavaduotoja, tarybos pirmininkė.

Sigita Vainauskienė, direktoriaus pavaduotoja.

Ilmantė Kvederienė, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės vadovė.

Alina Vaitkevičienė, socialinio, dorinio, meninio ugdymo, technologijų, kūno kultūros metodinės grupės vadovė.

Dalia Jokubauskienė, kalbų metodinės grupės vadovė.

Vaidilutė Šepkauskienė, gamtamokslinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų metodinės grupės vadovė.

 

Metodinės tarybos funkcijos

 • kartu su gimnazijos vadovu,  pavaduotojais ugdymui nustatyti mokytojų metodinės veiklos  prioritetus;
 • koordinuoti gimnazijos metodinių grupių veiklą;
 • nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus;
 • inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios  pedagoginės patirties sklaidą;
 • kartu su gimnazijos administracija planuoti ugdymo turinį , ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.
 • prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
 • teikti siūlymus metodinėms grupėms, gimnazijos administracijai, gimnazijos mokytojų tarybai.
 • priimti sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, aptarti ugdymo programų vykdymą;
 • skatinti mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30