Dokumentai
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Konkurso Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:30 301.38 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkurso skelbimas 2021-03-05 08:05:30 75.45 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:30 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2020-2021 mokslo metais maršrutų sąrašas 2021-03-05 08:05:30 518.48 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2021-03-05 08:05:30 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2021-03-05 08:05:31 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2021-03-05 08:05:31 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2021-03-05 08:05:31 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2021-03-05 08:05:31 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2021-03-05 08:05:31 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2021-03-05 08:05:31 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2021-03-05 08:05:31 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2021-03-05 08:05:32 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2021-03-05 08:05:32 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021-03-05 08:05:32 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:32 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2021-03-05 08:05:32 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2021-03-05 08:05:32 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:32 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:32 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:33 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:33 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:33 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2021-03-05 08:05:33 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2021-03-05 08:05:33 129.46 KB
Laiskas_tevams 2021-03-05 08:05:33 30.89 KB
Plakatas 2021-03-05 08:05:33 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2021-03-05 08:05:33 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2021-03-05 08:05:34 168.5 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2021-03-05 08:05:34 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2021-03-05 08:05:34 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2021-03-05 08:05:34 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2021-03-05 08:05:34 106.91 KB
Dėl korona viruso 2021-03-05 08:05:35 39.51 KB
2020 metais gimnazijoje įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2022-01-11 08:56:28 417.66 KB
Dėl IT asmens duomenų apsaugos tvarkos patvirtinimo 2021-03-05 08:05:35 4.53 MB
Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimo 2021-03-05 08:05:35 2.68 MB
2020-2021 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2021-06-17 09:09:26 260.31 KB
DĖL KONKURSO NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 72.39 KB
Opkus_2020-2021__planas ramuciai 131.74 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2.13 MB
Psichologo pareiginiai nuostatai 60.81 KB
2021 metais gimnazijoje įsigyti vadoveliai 417.66 KB
Gimnazijos nuostatai 277.67 KB