Smurto ir patyčių prevencija, intervencija ir OLWEUS

 

NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2020 – 2021 MOKSLO METAMS

I. GIMNAZIJOS APRAŠYMAS

            Gimnazijoje dirba 36 mokytojai (su antraeilininkais). Iš jų eksperto kvalifikacinę kategoriją turi – 3, mokytojo metodininko – 14, vyresniojo mokytojo – 13. Dirba  socialinė pedagogė,  specialioji pedagogė, atviros jaunimo erdvės jaunimo užimtumo specialistė, bibliotekos vedėja. Gimnazija įgyvendina pagrindinio antros pakopos ir vidurinio ugdymo programas. 2020 metų rugsėjo mėn. gimnazijoje mokosi 276 mokinių,  yra  12 klasių komplektų.

            Gimnazijos vienas strateginių tikslų kurti saugią ugdymosi aplinką apima įvairiapusį saugumo suvokimą per bendruomenės narių tarpusavio santykius, grindžiamus pagarba, pasitikėjimu, pastangomis suprasti kitą, rūpinimusi padedant ir dalijantis. Gimnazijoje laikomasi sutartų mokymosi organizavimo taisyklių ir darbo ritmo, padedančio  veiksmingai siekti ugdymo(si) tikslų. Didinamas Vaiko gerovės komisijos veiklos veiksmingumas, tobulinant Vaiko gerovės komisijos narių kompetencijas koordinuojant prevencinę veiklą. Gimnazija padeda mokiniams įgyvendinti pozityvaus gyvenimo idėjas, prasmingomis veiklomis užpildo neformalųjį švietimą, gilina mokytojų psichologines žinias, stiprina mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimą. Gimnazijoje nuolat vykdomos prevencinės veiklos, dažniausiai nuotoliu. Gimnazijos bendruomenė siekia stabdyti patyčias, kad ir vaikai, ir suaugusieji jaustųsi saugūs,  ėmėsi prevencinių priemonių. Vykdant valstybės projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) bei 2017 m. birželio 14 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus įsakymu Nr. (1.3) V-38 „Dėl mokyklų, dalyvaujančių Olweus programos VI-ame vykdymo etape, sąrašo tvirtinimo“ nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. gimnazija dalyvavo Olweus patyčių prevencijos programoje. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktoriaus įsakymu 2018 m. rugsėjo 3 d. Nr.V-117 sudarytas Olweus patyčių prevencijos programai įgyvendinti koordinacinis komitetas, keturios Mokymosi ir supervizijų grupės. Mokytojai integravo  į ugdymo turinį prevencines programas. Įgyvendinama Olweus patyčių programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) programa. Vykdomi nuolatiniai darbuotojų susitikimai, I-IV klasėms klasių valandėlės organizuojamos dukart per mėnesį. Sukurtos ir aptartos nuobaudų taikymo kopėčios su mokiniais ir mokytojais, darbuotojais.  Klasių valandėlėse analizuojama Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) vykdymo metu gauta metodinė medžiaga, vaidinamos ir aptariamos žaidybinės situacijos.

            Pagal Olweus klausimyną atliktos I-II  klasių mokinių   Olweus patyčių apklausos: 2017 m. dalyvavo 162 (98,8 %) mokinių. 2018 m. 160 (98,8 %) mokinių, 2019 m. 140 (97,9%) mokinių, 2020 m. 146 (100%) mokinių.

Įgyvendinant  Olweus patyčių programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) programą, patyčių mastas gimnazijoje kito.  Sumažėjo  nuo 7,9 iki 5,8 proc.  Apklausos tyrimo rezultatai aptarti mokytojų tarybos posėdyje, gimnazijos mokinių tarybos susirinkime, klasės valandėlėse, mokinių tėvų susirinkimuose. 2019 m. ir 2020 m.  lapkričio mėn. atliktų mokinių apklausos tyrimų rezultatai rodo, kad dažniausiai patyčios vyksta gimnazijos koridoriuose, laiptinėse, bei klasėse tiek esant mokytojui tiek jam nesant klasėje. Siekiant užtikrinti mokinių saugumą buvo pakoreguotas budėjimo grafikas, pakoreguotas mokytojų budėjimas gimnazijoje, didinama mokytojų ir darbuotojų atsakomybė už drausmę gimnazijoje, priimti susitarimai dėl mokinių priežiūros klasėse.  Gimnazija ir jos teritorija stebima kameromis.

     Olweus kokybės užtikrinimo sistemos OPKUS įgyvendinimas tęsiamas  2019 metų vasario mėn. bendruomenės susirinkime darbuotojams pritarus  Olweus kokybės užtikrinimo sistemos  diegimui. Programos vykdymas pratęsiamas ir vykdomas pagal sutartį ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

II. Gimnazijos OPKUS  tikslas, uždaviniai

Tikslas :

1.Užtikrinti Olweus patyčių programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) programos reikalavimų įgyvendinimą gimnazijoje sukuriant saugią aplinką kiekvienam bendruomenės nariui ir maksimaliai sumažinant patyčių mastą įvairiose erdvėse.

Uždaviniai:

 1. Laikytis OPKUS standarto reikalavimų.
 2. Užtikrinti mokinių saugumą, vykdant priežiūrą klasėse, koridoriuose, laiptinėse bei pertraukų metu stiprinti mokytojų budėjimą.
 3. Organizuoti tyrimą, išanalizuoti jo rezultatus.
 4. Organizuoti akcijas, renginius, skirtus patyčių prevencijai, apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus bei įtraukti visus bendruomenės narius į prevencinę veiklą.
 5. Su diegiama OPKUS supažindinti naujai atvykusius mokinius bei naujus progimnazijos darbuotojus.
 6. Užtikrinti progimnazijos darbuotojų aktyvų dalyvavimą MSG susitikimuose.
 7. Aptarti ir įsivertinti OPKUS programos įgyvendinimą.

Plano parengimas:

Planas parengtas 2020 – 2021 mokslo  metams. Planas skelbiamas mokytojų ir aptarnaujančio personalo,  visuotiniuose  mokinių tėvų,  klasių susirinkimuose, gimnazijos internetiniame puslapyje  www.ramuciai.akmene.lt

III. OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas asmuo

Dokumento pildymo forma

Dokumento pateikimo laikas

 1.  

OPKUS kokybės plano rengimas ir tvirtinimas.

2020 m. rugsėjo mėn.

Direktoriaus

Planas

2020 m. rugsėjis

 1.  

Gimnazijos bendruomenės susirinkimai.

2021 m. vasaris

Direktorius, koordinatorius

C4

Iš karto, pasibaigus susirinkimui

 1.  

5 MSG užsiėmimai.

Mokinių atostogų metu: 2020 m. rugsėjis, lapkritis, 2021 m. vasaris,  kovas, gegužė.

MSG vadovai

R1

Kitą dieną, pasibaigus susirinkimui

 1.  

Naujų narių mokymas.

2020 m. rugsėjis

Instruktorius

R3

Iš karto, pasibaigus mokymams

 1.  

Priminimas mokytojams ir aptarnaujančiam personalui apie  P1 procedūras, nuobaudų kopėtėles, jų taikymas.

2020 m. rugsėjis

Koordinatorius

 

2020 m. rugsėjis

 1.  

Koordinacinio komiteto susirinkimai.

2019 m. rugsėjis, 2020 m. gruodis, gegužė

 

Protokolai

Kitą dieną, pasibaigus susirinkimui

 1.  

Informacinės  medžiagos apie Olweus patyčių prevencijos kokybės užtikrinimo  OPKUS programą atnaujinimas gimnazijos internetiniame puslapyje www.ramuciai.akmene.lt

2020 m.

rugsėjis-spalis.

Koordinatorius,

direktoriaus pavaduotojas

 

 

 1.  

Gimnazijos bendruomenės informavimas apie OPKUS vykdymą, informacijos pateikimas gimnazijos internetiniame puslapyje www.ramuciai.akmene.lt

Mokslo metų eigoje

Koordinatorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

 

 1.  

Mokinių apklausos Tyrimo rezultatų pristatymas gimnazijos bendruomenei.

2021 m. vasario mėn.

Instruktorius, koordinatorius

C4,  dalyvių sąrašai

Gavus  tyrimo rezultatus

 1.  

Budėjimo gimnazijoje grafiko sudarymas ir koregavimas.

2020 m. rugsėjis

2021 m. sausis

Direktoriaus pavaduotojas, koordinatorius

C1

 

2020 m. rugsėjis

2021 m. sausis

 1.  

Priežiūros gimnazijoje  pertraukų metų vykdymas.

2020-2021 m. m.

Koordinatorius,

direktoriaus pavaduotojas

 

 

 1.  

Keturių taisyklių prieš patyčias reguliarus naudojimas.

Visus mokslo metus

I-IV  klasių vadovai

 

 

 1.  

Individualūs pokalbiai su mokiniais.

Visus mokslo metus

I-IV  klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai

 

 

 1.  

Klasių valandėlės pagal OPPP modelį.

2 kartus per mėn.

Klasių vadovai

R2

Iš karto, pasibaigus klasės valandėlei

 1.  

Mokinių tarybos susirinkimai.

2021 m. vasaris

Koordinuojantis  mokinių tarybos veiklą

R4

 

Iš karto, pasibaigus

susirinkimui

 

 1.  

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie OPKUS visuotiniuose susirinkimuose.

Mokslo metų eigoje

Direktorius

 

C1

 

Iš karto, pasibaigus susirinkimui

 1.  

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie OPKUS klasių susirinkimuose.

Mokslo metų eigoje

Klasių vadovai

C2

Iš karto, pasibaigus

susirinkimui

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30