Socialinės pedagogės

Socialinė pedagogė metodininkė Loreta Dauparienė

Darbo vieta: 109 kab. I aukštas
Tel. Nr.: ( 8 425) 59643
El. paštas: loretadaupariene@gmail.com

Socialinės pedagogės funkcijos:

1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;

2. Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

5. Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;

10. Tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);

11. Planuoja ir derina su gimnazijos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Darbo laikas

Pirmadienis

7.45 - 15.15

Antradienis

7.45 - 15.15

Trečiadienis

7.45 - 16.15

Ketvirtadienis

7.45 - 15.15

Penktadienis

7.45 - 15.15

Pietų pertrauka

12.45 – 13.15

Socialinė pedagogė  V. Jasevičienė 

Darbo vieta:  223,  226 kab.

El. paštas: vanda.jaseviciene @gmail.com

Darbo funkcijos:

Plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą per pertraukas ir po pamokų Atvirose jaunimo erdvėse (AJE), sudarant  kiekvienam savirealizacijos galimybes.

Sudaryti sąlygas ir teikti pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.

Užtikrinti  AJE saugią aplinką ir gerą mikroklimatą visiems erdvių lankytojams.

Vykdyti pirminę prevenciją – atpažinti rizikingą jauno žmogaus elgesį, poelgius ir imtis  veiksmų, siekiant išvengti nepageidaujamų pasekmių.

Skatinti jaunų žmonių savarankiškumą, motyvaciją, iniciatyvumą, verslumą, pasitikėjimą savimi, savigarbą, asmeninę atsakomybę ir kt.

Vykdyti kryptingą ugdomąją veiklą, orientuotą į jauno žmogaus ir visuomenės poreikius, padedančią jauniems žmonėms įgyti ir tobulinti asmenines, socialines ir kitas kompetencijas, reikalingas jauno žmogaus gyvenimui; padėti jauniems žmonėms atrasti ir suvokti savo vertybines nuostatas.

Teikti prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas, prireikus nukreipti  jaunus žmones į konkrečias institucijas, teikiančias specializuotas paslaugas.

Dirbti tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis, taikant atviro darbo su jaunimu principus.

Supažindinti  su savanorystės nuostatomis. Ugdyti ir puoselėti savanorystės kompetencijas praktikoje.

Dalyvauti socialinės ir materialinės pagalbos teikimo mokiniui ir jo šeimai procese.

Rūpintis AJE materialinės bazės ir priemonių atnaujinimu/įsigijimu.

Vykdyti Atvirų jaunimo erdvių narių registracijos priežiūrą. 

                  Darbo laikas:

Pirmadienis        13.00 – 18.00 val.

Antradienis         13.00 – 18.00 val.

Trečiadienis        7.30  – 18.00 val.

Ketvirtadienis     7.30  –18.00 val.

Penktadienis       7.30 – 14.00 val.  Savanorystės ugd. programa. Jaunųjų maltiečių būrelis  14.00 – 17.00 val.

Pietų pertrauka  12.00 – 12.30

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko ...
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.