Skaitmeninis kultūrinis paveldas XXI amžiaus įgūdžių kontekste

NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJA
ERASMUS+ PROJEKTAS „SKAITMENINIS KULTŪRINIS PAVELDAS XXI AMŽIAUS ĮGŪDŽIŲ KONTEKSTE”

PROJEKTO NR. 2020-1-IT02-KA229-079012ˍ3

 

ĮSTAIGOS ID

PROJEKTO NUMERIS

PROJEKTO PAVADINIMAS

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS

PROJEKTO SANTRAUKA

SKIRIAMA DOTACIJA

E10162415

2020-1-IT02- KA229- 079012ˍ3

Skaitmeniniskultūrinispaveldas XXIamžiaus įgūdžiųkontekste

NaujosiosAkmenės Ramučiųgimnazija

Projekto tikslas - supažindinti mokinius su Europos kultūra pasirinktais aspektais ir kartu pagerinti jų bei mokytojų skaitmenineskompetencijas.

Svarbu sutelkti dėmesį į kultūrinį skaitmeninį paveldą, kuris, pasak UNESCO, apibrėžiamas kaip „Kultūrinė, švietimo, mokslo ir kitokiopobūdžio informacija, sukurta skaitmeniniu būdu arba paversta skaitmenine forma iš esamų analoginių išteklių“.

Mes siekiame susieti jį su XXI amžiaus įgūdžiais (bendravimu, bendradarbiavimu, kūrybiškumo skatinimu, kritinio mąstymo taikymu), didinti informuotumą apie Europos kultūros paveldo svarbą per formalų ir neformalų švietimą. Tuo tarpu mokytojai įgis daugiau IT kompetencijų.

Kai kurie partneriai jau dirbo prie „eTwinning“ projekto ta pačia tema, tad, įgyvendindami šį projektą, turėsime galimybę išplėtoti temą ir įtraukti daugiau žmonių ir institucijų.

Vienas užsibrėžtų tikslų - didinti sąmoningumą apie Europos pilietiškumo svarbą, skatinti mokinių kūrybiškumą, įgūdžių ugdymą, problemų sprendimą, kurti naują skaitmeninį produktą, galiausiai – gerinti mokinių ir mokytojų žinias apie įvairias IT priemones.

Kad pasiektume šių tikslų, ketiname naudoti jau turimą skaitmeninę medžiagą, tačiau pagrindinis tikslas yra parengti savo skaitmeninę medžiagą apie šias sritis: VAIKŲ ŽAIDIMAI, GAMTOS ISTORIJA,TRADICINĖ MUZIKA IR ŠOKIAI, DRAMA, TRADICINIAI FESTIVALIAI IR ISTORINIS PAVELDAS. Visa ši medžiaga bus kaupiama elektroninėse knygose.

289740,00

       

Kiekviena mokykla daugiausia dėmesio skirs vienai iš ankstesnių sričių, o mobilių susitikimų metu partneriai pasidalins sukauptamedžiaga, paskleis ją vietos ir šalies lygmeniu (konferencijų, susitikimų metu, „Erasmus“ kampeliuose ir kt.). Svarbi sklaidos erdvė – internetinė (elektroninės knygos ir kt.). Tokiu būdu galėsime dalytisinformacija apie Europos kultūros paveldą ne tik savo mokyklose ir aplinkinėse vietovėse, bet ir visoje Europos Sąjungoje bei už jos ribų.

Mes naudosime tarpdisciplininį metodą, kad sustiprintumėme mokinių pasitikėjimą gilindami dalykines žinias per Europos istoriją, literatūrą,meną, muziką ir gamtą.

Pažindami svečios šalies gyvenimo būdą ir kalbą mokiniai ir patys išmoks praktinių priimančiosios šalies kalbos struktūrų.

Įvairios projekte dalyvaujančios grupės yra: mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai, šeimos, žmonės vietos bendruomenėse, ypač pagyvenę žmonės, kurie saugo tradicijas, kitos rajono mokyklos, vietos ekspertai, vietos valdžios institucijos ir žurnalistai. Apie 140 studentų dalyvaus mobilumuose, o apie 2000 dalyvaus projekte. Kitų mokyklųatstovai taip pat dalyvaus veiklose mobilumų metu, taip skleisdami projekto rezultatus platesniam žmonių ratui.

Projekto metu bus vykdomos vietos veikos, projekto parterių susitikimų veikos ir tų veiklų sklaida.

Vietos veiklos skirtos paruošti mokinius veikloms mobilumų metu. Jos apims numatytos srities tyrinėjimus; dauguma jų bus atliekami naudojant IT priemones; veiklų rezultatais bus dalijamasi internetu, daugiausia per „eTwinning“ platformą.

Susitikimų metu bus pasiekti užsibrėžti tikslai.

Kiekvienas mobilumas apims vieną iš anksčiau paminėtų specifinių Europos paveldo aspektų.

Sklaida vyks šalių parnerių susitikimų metu, dalyvaujant skirtingoms suinteresuotosioms šalims, tokioms kaip šeimos, vyresnės kartos, vietos institucijos ir kt .; naudosime plakatus, lankstinukus, projektointernetinę svetainę ir sukurtas elektronines knygas.

 
         

Pagrindiniai konkretūs rezultatai bus šie: 1) projekto svetainė, kurioje pateikiama visa projekto veikla ir rezultatai; 2) konkretūs kultūros paveldo temų pristatymai; 3) internetinių ir vietoje vykstančių pamokų tomis pačiomis temomis serija; 4) praktiniai vadovėliai, kaip toliau plėtoti temas pasibaigus projektui („sklaidos rinkinys“); 5) galutinių elektroninių knygų, susijusių su projekto veikla, serija.

Dalyvaujančios mokyklos patirs naudą dėl kelių priežasčių, ir ši nauda truks kelerius metus. Be naudos, būdingos visiems „Erasmus +“ projektams, patobulinsime IT įgūdžius, pagilinsime žinias apie Europos kultūros paveldą.

Akivaizdu, kad dirbsime su konkrečiai pasirinktomis skaitmeniniopaveldo dalimis, tad mūsų projektas bus atviras tolesniam vystymui ne tik mūsų mokyklose, bet ir platesnėje mokyklų bendruomenėje. Mes taip pat tikimės, kad mūsų darbas taps UNESCO skaitmeninio kultūros paveldo dalimi ir taip prisidės prie Europos kultūros plėtojimo pasaulyje.

 

E10162415

2020-1-IT02- KA229- 079012_3

Digital Cultural Heritage through 21st Century Skills

NaujosiosAkmenės Ramučiųgimnazija

Our project aims at making our students aware of the richness of the European culture in all of its different aspects and, at the same time, at improving theirs and the teachers' digital competences.
We decided to focus on the Cultural Digital Heritage, which, according to Unesco, is defined as “Cultural, educational, scientific and other kinds of information created digitally, or converted into digital formfrom existing analogue resources”.

We aim at connecting it with the 21st century skills (communication, collaboration, creativity, critical thinking), raising awareness of the importance of Europe's cultural heritage through formal and non-formal education. Meanwhile, teachers will be granted more competence in the use of ICT, strengthening the profile of their profession.

Some partners already worked on an eTwinning project on the same issue, and with this project we will have the chance to enlarge our scope and reach more people and institutions.
We also aim at raising awareness of the importance of European citizenship, at supporting students' creativity, skills development, problem solving, while searching and thinking about creating a new digital product, and finally at improving students' and teachers' knowledge of different kinds of ICT tools.

To achieve these goals we intend to use digital materials already available, but our main goal is to produce our own digital materials in the following areas: Children's Games, Natural History, Traditional

289740,00

       

Music and Dances, Drama, Traditional Festivals and Historical Heritage. All these materials will be collected in a series of e-books. Each school will specifically focus on one of the previous areas, and during the L/T/T activities these will be shared among partners and then disseminated in our countries (through conferences, meetings, Erasmus corners, etc.) and more importantly on the web (e-books, etc.). In this way we will be able to share information about European cultural heritage not only in our schools and in the surrounding areas, but in all the European Union and beyond.
We will use an interdisciplinary method. This will enhance confidence in subjects that, when taught separately, may cause anxiety in students. They will learn about European History, Literature, Art, Music, and Nature.
In order to let the students participate in the host country’s lifestyle andlanguage, we also intend to teach the students some practical structures of the host country language.
The different groups involved in the project are: pupils, teachers, school staff, families, people in the local communities, especially elderly people who preserve traditions, other schools in the area, local experts, local authorities and journalists. About 140 students will participate in the mobilities, and about 2,000 will be involved in the project. The other schools will be involved in the activities during the mobilities, mainly in order to disseminate the results of the project to a wider number of people. Journalists and local authorities will be involved to help the dissemination.
Our project will include local activities, mobility activities and dissemination.
The local activities have been devised to prepare students for the activities during the mobilities. They will include researches on the field; most of these materials will be produced using specific ICT tools; the results of these activities will be shared online mainly through eTwinning.
The mobilities will be necessary to achieve all our objectives. Each mobility will deal with one of the specific aspects of European heritage mentioned before.
The dissemination will start during each mobility through the involvement of different stakeholders, like families, older generations, local institutions, etc.; we will use posters, practical booklets, leaflets, the project website and the final e-books.
The main concrete results will be: 1) a project website, containing all the activities and outputs of the project; 2) specific presentations of the cultural heritage topics; 3) A series of online and on site lessons on the

 
       

same topics; 4) practical manual booklets on how to further develop the topics after the end of the project itself ("dissemination kit"); 5) a series of final e-books related to the project activities.
The involved schools will benefit in several ways, and these benefits will last for several years. Apart from the benefits which are common to all Erasmus+ projects, we will also obtain an improvement of the educational offer, an improvement of the ICT skills, a strengthening in the knowledge of the European Cultural Heritage.

Since it is obvious that we will be able to deal with a limited part of the potential Digital Heritage, our project will be open to further developments inside our schools but also in the wider school community. We also hope that our work will hopefully become part of the Unesco Digital Cultural Heritage and thus contribute to the development of European culture in the world.

 

Projekto koordinatorė: Vita Mėlenienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30