Direktoriaus Dariaus Jono Kazlausko funkcijos

Sritis, veikla

Veiklos apibūdinimas

Švietimo politikos įgyvendinimas

Telkia gimnazijos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, aiškina gimnazijos bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę politiką.

Įsakymų, teisės aktų reikalavimų vykdymas

Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto vedėjo įsakymus, kitų teisės aktų reikalavimus.

Planavimas ir jo įgyvendinimas

Organizuoja gimnazijos strateginio plano rengimą, metinės veiklos programos, ugdymo plano rengimą bei telkia gimnazijos bendruomenę jų vykdymui.

Ruošia gimnazijos veiklos ataskaitą ir teikia ją steigėjui.

Atstovavimas, dalyvavimas darbo grupėse, komisijose.

Atstovauja gimnazijai kitose institucijose, sudaro gimnazijos vardu sutartis.

Vadovauja mokytojų atestacijos komisijai.

Dalyvauja mokytojų tarybos veikloje.

Įgalinančios kultūros kūrimas

Kuria ir puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius, palankų ugdymui (si) psichologinį mikroklimatą, analizuoja  pedagoginę veiklą, skatina nuolat ją tobulinti.

Administruojančio personalo valdymas

Skiria vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojams, sudaro galimybę jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą.

Pedagoginiai darbuotojai

Sudaro darbo krūvio sandaras mokytojams.

Priima į darbą ir atleidžia iš darbo pedagogus ir  aptarnaujantį personalą, juos leidžia atostogų, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Ugdymo procesas, j vertinimas (vidinis, išorinis)

Stebi ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą ugdymo procesą ir teikia išvadas bei pasiūlymus jo tobulinimui, sudaro sąlygas bei skatina pedagogus kelti savo kvalifikaciją ir atestuotis.

Inicijuoja gimnazijos veiklos įsivertinimą, sudaro sąlygas išorinio veiklos  vertinimo (audito) atlikimui.

Savivalda

Inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų sukūrimą ir skatina jų veiklą.

Bendradarbiavimas

Inicijuoja ir plėtoja bendradarbiavimą su moksleivių tėvais (ar vaiko globėjais).

Inicijuoja rėmėjų paiešką, bei ryšių palaikymą su jais.

Inicijuoja ir rūpinasi tarptautiniais gimnazijos ryšiais.

Dokumentai

Rengia gimnazijos vidaus darbo tvarką,  darbuotojų skatinimo tvarką ir teikia jas gimnazijos Tarybai pritarti, rengia (organizuoja parengimą) pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymus ir juos tvirtina.

Išteklių priežiūra, sauga ir jos užtikrinimas

Rūpinasi gimnazijos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, užtikrina mokinių saugą, saugą darbe, priešgaisrinę ir civilinę saugą.

Rūpinasi gimnazijos informacinių technologijų diegimo plėtra.

Kontroliuoja, kad gimnazijoje aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.

Finansai

Rūpinasi metinės gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymu.

Kita

Atlieka kitas gimnazijos nuostatuose įrašytas arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtas funkcijas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30