Pavaduotojos ugdymui V. Mėlenienės funkcijos

ETATO DALIS: 0,5

NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI

VITOS MĖLENIENĖS FUNKCIJOS

Sritis, veikla

Veiklos apibūdinimas

Strateginis, veiklos planas.

Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos metinės veiklos, strateginį ir ugdymo planus.

Kuruoja šiuos dalykus:

lietuvių kalbą, užsienio kalbas, technologijas, fizinį ugdymą, muziką, šokį, dailę, geografiją, ekonomiką, istoriją, pilietiškumo pagrindus, dorinį ugdymą, šių dalykų modulius dalykų modulius.

Darbo grupės

Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją.

Ugdymo procesas

Vykdo I–IV klasių komplektavimą.

Stebi ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, vertina jų praktinę veiklą.

Rūpinasi gabiųjų mokinių ugdymu.

Organizuoja gimnazijos veiklos įsivertinimą.

Koordinuoja nuotolinį mokymą ekstremaliomis ir kitomis sąlygomis.

VGK

Vadovauja Vaiko gerovės komisijai.

Mokytojai

Skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi.

Rūpinasi mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimu.

Mokiniai

Inicijuoja mokinių savivaldos institucijų ir organizacijų veiklą,

Priežiūra

Prižiūri I–IV klasių dienynų, mokinių asmens bylų tvarkymą.

Ataskaitos, priežiūra.

Analizuoja ugdymo proceso kokybę, rengia statistines klasių pažangumo, lankomumo ataskaitas, pateikia jas svarstymui.

Rūpinasi mokinių lankomumo gerinimu.

Rengia gimnazijos statistines ataskaitas, tvarko mokytojų duomenų bazę ir kt.

Bendrauja su duomenų bazės tvarkytoju, jį konsultuoja.

Klasių vadovai

Prižiūri ir analizuoja klasių vadovų veiklą, jos efektyvumą ir kokybę.

Pagalbos specialistai

Prižiūri ir analizuoja psichologo, specialaus pedagogo socialinio pedagogo darbą.

Metodinė veikla

Organizuoja metodinę veiklą gimnazijoje.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis mokinių ugdymo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais

Koordinuoja ryšius su įvairiomis švietimo ir kultūros institucijomis, visuomene.

Švietimo pagalba, pasiekimai

Inicijuoja švietimo pagalbos mokiniams teikimą, ugdymo pasiekimų pažangos stebėjimą ir fiksavimą.

Rūpinasi specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos mokiniams teikimu, neįgalių vaikų integravimosi programų įgyvendinimu.

Kita pagalba, aprūpinimas

Rūpinasi nemokamu mokinių maitinimu.

Rūpinasi mokinių pavėžėjimu.

Koordinavimas, priežiūra

Koordinuoja patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimą.

Rūpinasi karinės įskaitos dokumentų tvarkymu.

Koordinuoja teisės pažeidimų, tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos veiklą, teikia ataskaitas.

Koordinuoja ekskursijų, išvykų organizavimą, prižiūri vykdymo tvarką.

Koordinuoja kultūrinės pažintinės ir kt. veiklos organizavimą, vykdo jos apskaitą.

Prižiūri socialinės-pilietinės veiklos organizavimą ir jos apskaitos vykdymą.

Rūpinasi gimnazijos įvaizdžio formavimu. Kuruoja gimnazijos internetinės svetainės tvarkymą.

Rūpinasi pilietiškumo, tautiškumo ugdymu.

Neformalus ugdymas

Planuoja, organizuoja tradicinius ir metinėje veiklos programoje numatytus renginius, mokinių laisvalaikį, vykdo jų priežiūrą.

Rūpinasi mokyklos renginių, švenčių kokybe, apsauga.

Projektai

Inicijuoja gimnazijos projektinę veiklą (paiešką, darbo grupių sudarymą, rengimą, vykdymą, vertinimą, rezultatų pateikimą.

Administravimas

Pavaduoja direktorių jam nesant.

Kita

Atlieka kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30