Pavaduotojo ūkio reikalams A. Akulavičiaus funkcijos

Veiklos sritis

Veiklos apibūdinimas

Gimnazijos ištekliai, turtas, turto inventorizacija

Rūpinasi gimnazijos materialiniais ir informaciniais ištekliais, patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir higiena.

Atsako už gimnazijos turto apsaugą, apskaitą, dalyvauja inventorizacijos darbe, inicijuoja nusidėvėjusio inventoriaus nurašymą.

Rūpinasi gimnazijos pastatų priežiūra bei apsauga.

Patalpų rengimas, priežiūra.

Organizuoja patalpų ruošimą naujiems mokslo metams, einamuosius remontus.

Viešieji pirkimai

Organizuoja viešuosius pirkimus.

Darbuotojai

Atsako už darbuotojų darbų saugą, organizuoja privalomą instruktavimą, kontroliuoja instrukcijų vykdymą.

Priešgaisrinė ir civilinė sauga

Atsako už teisės aktais nustatytų priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą.

Transportas

Atsako už gimnazijos transporto eksploatacijos, remonto ir naudojimo kontrolę bei priežiūrą

Darbo organizavimas, apskaita.

Organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, kontroliuoja jų darbo rezultatus.

Sudaro valytojų budėjimo ir kitų aplinkos darbuotojų darbo grafikus.

Atsako už nelaimingų atsitikimų gimnazijos darbuotojams dokumentų tvarkymą.

Aptarnaujantis personalas

Organizuoja aptarnaujančio personalo pareiginių instrukcijų rengimą, rūpinasi jų vykdymu.

Tinklų priežiūra

Atsako už šilumos  tiekimo sistemų funkcionavimą ir priežiūrą.

Rūpinasi gimnazijos paruošimu šildymo sezonui.

Administravimas

Pavaduoja direktorių atostogų, komandiruočių, ligos ir kitais atvejais.

Kita

Vykdo šias ir pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30