Pavaduotojos ugdymui S. Vainauskienės funkcijos

ETATO DALIS: 0,5

NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI SIGITOS VAINAUSKIENĖS FUNKCIJOS

Sritis, veikla

Veiklos apibūdinimas

Strateginis, veiklos planas.

Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos metinės veiklos, strateginį ir ugdymo planus.

Kuruoja šiuos dalykus:

matematiką, informacines technologijas, biologiją, fiziką, chemiją, šių dalykų modulius.

Darbo grupės

Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją.

Ugdymo procesas

Organizuoja vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą.

Sudaro III–IV klasių mokinių mobilias grupes pagal pasirinktus dalykus ir kursus. Renka siūlymus, pageidavimus, informaciją apie jų keitimą. Rengia keitimo dokumentus.

Koordinuoja programų integravimą į ugdymo procesą.

Stebi ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, vertina jų praktinę veiklą.

Elektroninis dienynas

Administruoja elektroninį dienyną.

Tvarkaraščiai

Sudaro I–IV klasių pamokų tvarkaraščius. Rūpinasi pamokų pakeitimu.

Sudaro neformalaus švietimo užsiėmimų tvarkaraščius.

Mokytojai

Skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi.

Pildo pedagoginių darbuotojų darbo apskaitos žiniaraščius, pildo pamokų pavadavimo dokumentus.

Organizuoja mokytojų budėjimą gimnazijoje. Sudaro mokytojų budėjimo grafikus.

Mokiniai

Organizuoja sergančių mokinių mokymą namuose.

Koordinuoja mokinių mokymosi krūvių įgyvendinimą, analizuoją jo efektyvumą, atsako už kontrolinių darbų grafiko pildymą.

Rūpinasi elektroninio mokinio pažymėjimo mokiniams užsakymu.

Išorinis vertinimas:

PUPP, VBE (MBE), brandos darbas

Organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, testavimus brandos egzaminus,  nustatyta tvarka teikia informaciją rajono savivaldybės švietimo skyriui.

Organizuoja pasirengimą brandos darbui ir jo vykdymą.

Olimpiados, konkursai.

Organizuoja gimnazijoje olimpiadas ir konkursus. Rūpinasi gimnazijos mokinių dalyvavimu rajono, regiono, šalies olimpiadose ir konkursuose.

Dokumentų išdavimas

Rūpinasi pagrindinio ugdymo programos dokumentų  ir brandos atestatų išdavimu.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis mokinių ugdymo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais.

Inicijuoja ir rūpinasi gimnazijos ir tėvų bendradarbiavimu, jų švietimu, tėvų susirinkimų organizavimu.

Ugdymas karjerai

Koordinuoja mokinių karjeros planavimo, profesinio konsultavimo veiklą.

Domisi ir renka informaciją apie tolimesnį abiturientų mokymąsi.

Biblioteka

Prižiūri ir analizuoja gimnazijos bibliotekos ir skaityklos veiklą.

Neformalusis švietimas

Koordinuoja ir vertina visą gimnazijos neformaliojo švietimo veiklą.

Palaiko ryšius su švietimo, kultūros įstaigomis, organizacijomis, sutarčių partneriais.

Administravimas

Pavaduoja direktorių jam nesant.

Kita

Atlieka kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30