Dokumentai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2022 m. 2022-01-27 12:28:51 205.96 KB
Viešųjų pirkimų 2022 metų planas 2023-01-05 09:29:07 2.24 MB
Konkurso Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-26 13:54:02 301.38 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2023-01-05 09:29:07 15.31 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkurso skelbimas 2022-01-26 13:54:02 75.45 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2022-01-26 13:54:02 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2020-2021 mokslo metais maršrutų sąrašas 2022-01-26 13:54:03 518.48 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2022-01-26 13:54:03 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2022-01-26 13:54:03 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2022-01-26 13:54:03 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2022-01-26 13:54:03 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2022-01-26 13:54:03 25.67 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2022-01-26 13:54:04 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2022-01-26 13:54:04 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2022-01-26 13:54:05 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2022-01-26 13:54:05 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2022-01-26 13:54:05 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2022-01-26 13:54:05 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2022-01-26 13:54:05 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022-01-26 13:54:05 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2022-01-26 13:54:06 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-26 13:54:06 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2022-01-26 13:54:06 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2022-01-26 13:54:06 129.46 KB
Laiskas_tevams 2022-01-26 13:54:06 30.89 KB
Plakatas 2022-01-26 13:54:06 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2022-01-26 13:54:06 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2022-01-26 13:54:06 168.5 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2022-01-26 13:54:07 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2022-01-26 13:54:07 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2022-01-26 13:54:07 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2022-01-26 13:54:07 106.91 KB
Dėl korona viruso 2022-01-26 13:54:07 39.51 KB
2020 metais gimnazijoje įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2022-01-26 13:54:07 417.66 KB
Dėl IT asmens duomenų apsaugos tvarkos patvirtinimo 2022-01-26 13:54:07 4.53 MB
Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimo 2022-01-26 13:54:08 2.68 MB
2020-2021 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2022-01-26 13:54:08 260.31 KB
DĖL KONKURSO NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 2022-01-26 13:54:08 72.39 KB
Opkus_2020-2021__planas ramuciai 2022-01-26 13:54:08 131.74 KB
Psichologo pareiginiai nuostatai 2022-01-26 13:54:08 60.81 KB
2021 metais gimnazijoje įsigyti vadoveliai 2022-01-26 13:54:08 417.66 KB
Gimnazijos nuostatai 2022-01-26 13:54:08 277.67 KB
Ramučių gimnazijos 2022-2024 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 494.24 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021-22 2022-10-12 16:50:13 339.12 KB